Zakup ramy platformy wielowirnikowej w układzie „octocopter” oraz kompletnego zespołu napędowego ośmiowirnikowej platformy latającej na potrzeby projektu AutoInvent. Nr sprawy 12/2019/BK/AutoInvent

Zamawiający informuje, iż postępowanie nie zostało rozstrzygnięte - brak ofert.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zamawiający – JSW Innowacje S.A informuje o wszczęciu postępowania pn.:

Zakup ramy platformy wielowirnikowej w układzie „octocopter” oraz kompletnego zespołu napędowego ośmiowirnikowej platformy latającej na potrzeby realizacji projektu pn.: „System automatycznej akwizycji i analizy danych przestrzennych automatyzujący proces inwentaryzacji, modelowania i obliczania składowisk surowców mineralnych w czasie quasi rzeczywistym”

Nr sprawy: 12/2019/BK/AutoInvent

Termin składania ofert: 18.04.2019r. godz. 10:00

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Zamawiający informuje, iż ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 18.04.2019r. na stronie:

Szczegółowe informacje na temat przedmiotowego zamówienia zawarte są w poniżej załączonych dokumentach.